Wedding Planning Articles

The Wedding Mass in Maltese (Pt.2)

Published by TheWeddingSite.com - All about getting married in Malta

wedding_mass_part2

L-OFFERTORJU

Celebrant: Jitla’ quddiemek, Mulej, it-talb taghna flimkien ma’ l-offerta li qeghdin naghmlulek, biex, issa li ghogbok tnaddafna minn htijietna, nithejjew b’hajja tajba ghas-sagramenti tal-hniena tieghek. Bi Kristu Sidna.


KONSAGRAZZJONI
…………


IT-TALBA EWKARISTIKA

Celebrant: Il-Mulej maghkom

Kulhadd: U mieghek ukoll.

Celebrant: Nerfghu qlubna ‘l fuq.

Kulhadd: Nerfghuhom lejn il-Mulej.

Celebrant: Nizzu hajr lill-Mulej Alla taghna.

Kulhadd: Hekk sewwa u xieraq.


PREFAZJU
…………


IL-MISSIERNA
…………

Celebrant: 
Ejjew nitolbu kif ghallimna u riedna naghmlu l-Iben ta’ Alla ghas-salvazzjoni taghna.

Kulhadd: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tigi saltnatek; ikun li trid inti, kif fis-sema, hekkda fl-art. Hobzna ta’ kuljum aghtina llum; ahfrilna dnubietna, bhalma nahfru lil min hu hati ghalina; la ddahhalniex fit-tigrib; izda ehlisna mid-deni.


IL-BARKA SOLENNI FUQ L-GHARAJJES

…………

IR-RIT TAL-PACI

Celebrant: Mulej Gesu Kristu, li ghidt lill-Appostli tieghek: Inhallikom is-sliem, naghtikom is-sliem tieghi; la tharisx lejn dnubietna, izda hares lejn il-fidi tal-Knisja tieghek; aghtiha s-sliem u l-ghaqda li inti trid fiha. Int li tghix u ssaltan ghal dejjem ta’ dejjem.

Kulhadd: AMEN.

Celebrant: Il-paci tal-Mulej tkun dejjem maghkom.

Kulhadd: U mieghek ukoll.

Celebrant: Aghtu l-paci lil xulxin


HARUF T’ALLA

Haruf t’Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja, henn ghalina.
Haruf t’Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja, henn ghalina.
Haruf t’Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja, aghtina l-paci.

Celebrant: Dan hu l-Haruf ta’ Alla, dan hu li jnehhi d-dnubiet tad-dinja. Henjin dawk li huma mistiedna ghall-ikla tal-Haruf.

Kulhadd: Mulej, ma jisthoqqlix li tidhol taht is-saqaf tieghi, izda ighid kelma wahda, u ruhi tkun imfejqa.

TQARBIN

TALBA TA’ WARA T-TQARBIN
…………

IR-RIT TAT-TMIEM

Celebrant: Il-Mulej maghkom.

Kulhadd: U mieghek ukoll.

Celebrant: Nitolbu l-barka ta’ Alla.

 

IL-BARKA TA’ L-AHHAR

Celebrant: Alla l-Missier ta’ dejjem izommkom qalb wahda fl-imhabba bejnietkom, biex is-sliem ta’ Kristu jghammar fikom u f’darkom ghal dejjem.

Kulhadd: Amen

Celebrant: Kunu xhieda ta’ l-imhabba t’Alla fid-dinja, sabiex l-imsejknin u l-foqra, li thennu ghalihom u tieqfu maghhom f’din il-hajja, iroddulkom hajr u jilqghukom fil-hajja ta’ dejjem.

Kulhadd: Amen

Celebrant: U lilkom, ilkoll li tinsabu hawn migbura, iberikkom Alla li jista’ kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Kulhadd: Amen

Celebrant: Morru fil-paci ta’ Kristu.

Kulhadd: Inroddu hajr lil Alla.


FIREM TAR-REGISTRU

 

Read Part One >


Related articles:


See all Wedding Planning Articles >>Disclaimer: Whilst every effort has been made to ensure the correctness of this information, TheWeddingSite.com cannot be held responsible for an ommisions or incorrectness in the information provided. When in doubt please consult a professional in the field.